Khai Mở Võ Lâm Đại Hội
27-02-2014

Người chơi thân mến:
Võ Lâm Đại Hội sẽ được mở vào ngày 01/03/2014. Các chiến khu được phân chia như sau:
Khu 1: S1-S3
Khu 2: S4-S6
Khu 3: S7-S9
Khu 4: S10-S12
Khu 5: S13-S15
Các vị chưởng môn hay nhanh chóng chuẩn bị nghênh chiến nào !
Quy tắc Võ Lâm Đại Hội vui lòng tham khảo thêm tại trang chủ.

Mộng Hiệp Khách
Facebook